Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Финансы /

Вексельный оборот в Украине

←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 Скачать реферат


г) переведення в погашення боргу сум, що надходять в оплату векселів;

д) дозволу заміни клієнтом одних векселів до їхнього строку оплати іншими.

Ломбардна операція, здійснювана у банках з векселями, складається у прийомі векселів, що мають як мінімум два підписи, в забезпечення виданих сум до їх урегулю-вання, а отже:

по позикам строковим по позичковим та кореспондентським рахункам;

по позичкам до востребування по спеціальним поточним та кореспондентським рахункам.

Усі аналогічні векселя забезпечуються передаточним надписом, так як хоча на базі особливого обов’язку векселя і отримуються з погашенням їхнього боргу чи з за-міною іншими векселями, але банк обов’язково повинен гарантувати себе на випадок, коли пред’явник цього не зробить і банку самому прийдеться інкасувати вексель і отриманим розрахунком погасити видану позичку і нараховані проценти, а на це він може мати право тільки по передаточному надпису.

Комісійні операції, які банки здійснюють з векселями, складаються:

• у прийомі простих та переказних векселів та супроводжуючих їх документів для інкасо до настання по них строку сплати, а у випадку несплати  у про-тесті їх;

• у прийомі переказних векселів для пред’явлення їх акцепту, а у випадку не-акцепта  у протесті їх;

• у прийомі протестованих векселів для інкасо, але не судовим порядком, а шляхом пред’явлення їх до сплати тим особам, які вказані особою що їх до-вірила;

• у сплаті векселів за платника  міціліанта, але не інакше, як по отриманню від попереднього покриття.

Депозитні операції чи операції депо, які здійснюють банки з векселями склада-ються у прийомі векселів:

• на зберігання (чисте депо);

• на зберігання та в управління (кваліфіковане депо);

• на зберігання, в управління та розпорядження.

Акцептна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається у тому, що банк акцептує виставлений на нього клієнтом переказний вексель при умовах, що клі-єнт пред’явить банку покриття до наступу строку платежу по векселю. У цій операції банк сам стає платником.

Акцептовані векселі є більш авторитетними, приймаються до оплати у першу чергу, мають вищу цінність та ліквідність. За своїм характером і наслідками акцепт, підтверджуючи зобов’язання боржника, є одним із найважливішим технічних засобів надання кредиту.

Гарантійна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається з того, що банк приймає на себе відповідальність по зобов’язанням довірника чи у формі письмо-вої гарантії, чи у формі авальованого векселя і таким чином видає авальний кредит.

Аваль, це вексельна запорука, в силу якої особа (авалій), яка її здійснила, при-ймає на себе відповідальність за виконання зобов’язань будь-якої із зобов’язаних за ве-кселем осіб: акцептанту, векселедавця, індосанта. Поручительство може означати гара-нтію повного або часткового платежу. Авалій, приймаючи на себе відповідальність за виконання зобов’язання іншої особи, стає відповідачем, який відповідає за неспромож-ність боржника усім своїм майном.

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи дану роботу, слід наголосити, що вексельний обіг становить со-бою складний економічно-правовий комплекс проблем, якій належить виважено вирі-шувати не тільки представникам державних органів але й банківській системі та суб’єктам підприємницької діяльності в цілому.

Отже, регулювання вексельного обігу за допомогою операцій комерційних бан-ків набуває суворо визначеного і впорядкованого характеру. При цьому:

по-перше, комплексне здійснення операцій інкасо, обліку й застави векселів створює умови для передбачення строків надходження платежів. Якщо взяти до уваги, що без вексельного обігу підприємства України нині чекають їх місяцями, то це велике благо;

по-друге, вексельна форма безготівкових розрахунків компенсує постачальнику тимчасове відволікання коштів з його господарського обороту, відшкодовує затрати виробництва та обігу і значною мірою гарантує отримання чистого доходу у вигляді прибутку;

по-третє, включення у випуск векселів комерційних банків здатне пожвавити ве-ксельний ринок і створити нову ситуацію як у самому випуску векселів, так і в покра-шені оперативності управляння їхнім обігом;

по-четверте, впровадження вексельного обігу в Україні та його регулювання ба-нківською системою повинно відбуватися одночасно з створенням спеціалізованих век-сельних центрів, які будуть продавати, погашати векселі, надавати консультативні по-слуги щодо їх бухгалтерського обліку, дисконту, дослідження ланцюгів неплатежів, контролю безпеки вексельного обігу тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" 19.06.91 р.

2. Лист НБУ ї 22001/85 від 25.02.93 р. "Про порядок проведення банками операцій з век-селями".

3. Постанова КМУ і НБУ ї528 від 10.091992 р. "Про застосування век селів у господарсь-кому обороті України"

4. Лист НБУ ї15010/48 від 22.02.95 р.

5. Едронова В.Н. Регулирование и учет операций с векселями –М., 1996 г., 125 с.

6. Калина А.В. Рынок ценных бумаг –К., 1997 г., 214 с.

7. Лысенков Ю.М. Операции банков с векселями –К., 1995 г., 149 с.

8. Лысенков Ю.М. Переводной и простой вексель: практика примене ния –К., 1998 г., 355 с.

9. Макеев А.В. Вексельное право –М., 1997 г., 143 с.

10. Мороз Ю.Н. Вексельное дело –К., 1996 г., 471 с.

11. Онищенко В.О. Основи банківської справи –К., 199, 164 с.

12. Семенова Е.В. Операции с ценными бумагами –М., 1997, 325 с.

13. Хабарова П.П. Операции с векселями –М., 1995, 220 с.

14. Фельдман А.А. Вексельное обращение –М., 1995, 351 с.


←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 Copyright © 2005—2007 «Mark5»